Rovat: politika


205/2018. NVB határozat – a Dr. Szabó Ervin és Füvesi Sándor által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság a Dr. Szabó Ervin (Bedványozó1) és Füvesi Sándor (Beadványozó2) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 12/2018. (III. 02.) számú határozatát megváltoztatja, és Süketes Gézáné, a Szegényekért Párt jelöltjének nyilvántartásba vételét elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

(Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás)

[1] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 252. § (1) és (2) bekezdései alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, azaz jelen választási eljárás esetében 2018. március 5-én 16.00 óráig be kell jelenteni. A jelölt nyilvántartásba vételéről az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt. Az OEVB a Ve. 252. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján 12/2018. (III. 02.) számú határozatában megállapította, hogy a Szegényekért Párt elnevezésű jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó Süketes Gézáné egyéni választókerületi jelölt bejelentésekor benyújtott ajánlóíveken 504 érvényes ajánlás szerepelt.

[2] Mivel az érvényes ajánlások száma elérte az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-a szerinti, a jelöltséghez szükséges ötszáz érvényes ajánlást, az OEVB megállapította, hogy a jelölt bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel meg és határozatával a jelölt nyilvántartásba vételéről döntött az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán.

II.

(A fellebbezések tartalma)

[3] Beadványozó1 2018. március 5-én 8 óra 53 perckor személyesen eljárva fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az OEVB 12/2018. (III. 02.) számú határozata ellen. Álláspontja szerint az OEVB a sérelmezett határozatot a Ve. 43. § (1) és (2) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával hozta meg úgy, hogy a (4) bekezdésre való hivatkozást alaptalannak tekintette.

[4] Véleménye szerint az OEVB határozata a törvényben támasztott feltételeknek nem felel meg. Előadása szerint Süketes Gézáné jelölt által leadott ajánlóívek tekintetében, a Jobbik delegáltjának vizsgálatakor kiderült, hogy az azokon szereplő nevek más pártok ajánlóívein is szerepelnek, ráadásul azonos sorrendben úgy, hogy hogy a két azonos nevű és adatú személy aláírása teljes eltérést mutat. Állítása szerint az ajánlóíven szereplő személy ugyan rendelkezik választójoggal, azonban jogát nem ő gyakorolta, így az ajánlás érvénytelen és hamisításra utal, a választási bizottság pedig ezen szemrevételezéssel ellenőrizhető tényt nem vett figyelembe.

[5] Mindezek alapján kéri a Nemzeti Választási Bizottságtól az OEVB határozatának megsemmisítését, az egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vételének mellőzését.

[6] Beadványozó2 2018. március 5-én 13 óra 46 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványában előadta, hogy az egyéni képviselőjelölt nyilvántartásba vétele tárgyában hozott 12/2018. (III. 02.) számú OEVB döntés törvénysértő.

[7] Jogorvoslati kérelmében megjelöli az Összefogás Párt 03218D0048 számú és a Családok Pártja 03213J0039 számú íveit, melyeken a Szegények Pártja képviselőjelöltje szerepel ajánlásgyűjtőként, és amelyek tételes egyezést mutatnak.

[8] Véleménye szerint a választási kampány során való ajánlásgyűjtés körülményeit ismerve a valóságtól teljesen idegen, hogy ugyanazon választópolgárok, ugyanazon sorrendben ajánljanak képviselőjelölteket, ráadásul mindegyikük úgy döntve, hogy élnek a többes ajánlás lehetőségével.

[9]          Előadása szerint mindezek alapján megállapítható, hogy a Ve. 2 § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választások tisztaságának megóvása, b) pontja szerinti, önkéntes részvétel a választási eljárásban, e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elveinek sérelme.

[10] A fentiekre tekintettel kéri a Ve. 123. § (4) bekezdésének értelmében az érvénytelenség jogkövetkezményét megállapítani, az OEVB 12/2018. (III. 02.) számú határozatát megváltoztatni, és a Szegények Pártja képviselőjelöltjének, Süketes Gézáné nyilvántartásba vételét elutasítani.

III.

(A Nemzeti Választási Bizottság eljárása)

[11] Arra tekintettel, hogy ugyanazon jogsértő magatartást jogalapként megjelölve, mindkét beadvány a Békés Megyei 04. sz. OEVB 12/2018. (III. 02.) határozata ellen irányul, a Bizottság a fellebbezések egy eljárásban való elbírálásáról döntött. Az ügyek egyesítésénél figyelemmel volt a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pk.50.075/2014/2. számú, az azonos tárgyú fellebbezések egyesítésének szükségességét kimondó végzésére is.

(A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai)

[12] A fellebbezések részben megalapozottak.

[13] A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[14] Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vétele során azt vizsgálja, hogy a jelölt bejelentése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A tételes előírások szerint meg kell győződnie arról, hogy a jelöltként indulni szándékozó személy rendelkezik-e passzív választójoggal, előzetesen megtette-e a jelöltté váláshoz szükséges jognyilatkozatokat, a bejelentéséhez mellékelt-e 500 érvényes ajánlást. Ezen felül a bejelentést az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 14. melléklete szerinti (E1 jelölésű) nyomtatvány felhasználásával kell megtenni.

[15] A Ve. 125. § (1) bekezdése alapján a jelöltállítás érdekében gyűjtött ajánlások ellenőrzését a választási irodák végzik. Az ellenőrzés során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények – többek között az ajánlások adattartalma meglétének – teljesülését, azonosítani kell a választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal. A Ve. 125. § (3) bekezdése szerint az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetéssel kell elvégezni. A Ve. 126. § szerint az ajánlás akkor érvényes, ha

„a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,

b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek,

c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek”.

[16] A Ve. 127. § (3) bekezdése előírja, hogy az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.

[17] Ahogyan az a fentiekben idézett törvényi rendelkezésekből is kiderül, az ajánlások ellenőrzése az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételére illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda feladata. Az ajánlások ellenőrzése során a választási iroda nem mérlegelési jogkörében jár el, mivel a Ve. 126. §-a egyértelműen rögzíti, hogy mely ajánlások fogadhatók el érvényesnek. E körben utal a Bizottság a Ve. 126. § b) pontjában foglalt szabályra, mely szerint csak azok az ajánlások fogadhatók el érvényesként, amelyeknél az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai teljeskörű egyezést mutatnak a központi névjegyzék adataival.

[18] A Ve. 126. § b) pontja szerinti „teljeskörű” egyezés törvényi követelményének értelmezésével kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság az ajánlások ellenőrzésének egyes kérdéseiről szóló 5/2014. számú iránymutatásában (a továbbiakban: Iránymutatás) rögzítette, hogy érvényesként fogadhatók el azok az ajánlások is, amelyek esetében a választópolgárnak az ajánlóíven feltüntetett adatai csekély mértékű eltérést mutatnak a névjegyzék adataihoz képest. Az Iránymutatás 1. pont a)-h) alpontjai taxatíve rögzítik azokat az eltéréseket, amelyeket a választási irodák az ellenőrzés során figyelembe vehetnek. A jelölt nyilvántartásba vételére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottságok a jelölt nyilvántartásba vétele során szintén csak a jogszabályban tételesen előírt feltételek fennállását vizsgálhatják.

[19] A fentiek alapján az ajánlások ellenőrzése a nyilvántartásba vétel során – amennyiben az ajánlásgyűjtéssel kapcsolatban nem nyújtanak be az ellenőrzés során megfelelő bizonyítékokkal alátámasztott kifogást – nem terjed ki az aláírások valódiságának ellenőrzésére, vagy olyan anomáliák hátterének vizsgálatára, amikor az egyes jelölteket ajánló személyek köre a várhatónál nagyobb átfedést mutat.

[20] A fellebbezések tartalma és a megelőző eljárásról rendelkezésre álló egyéb adatok alapján így megállapítható, hogy a Békés Megyei 04. sz. OEVI, illetve az OEVB a törvényi rendelkezéseknek megfelelően határozott a jelölt nyilvántartásba vételéről. Mindez azonban nem jelenti, hogy az OEVB határozatának jogerőre emelkedéséig nem merülhetnek fel olyan, a döntés idején hivatalos eljárásban még nem hivatkozott új tények, bizonyítékok, amelyek alapján a döntés tartalmilag jogellenessé válik.

[21] A fellebbezések vizsgálata során a Bizottság irányadónak tekintette a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria következetes joggyakorlatát a kifogások elbírálása során, amely szerint – összhangban a 1356/2014. NVB határozatban és az azt helyben hagyó Kvk.I.37.995/201/4. számú Kúriai végzésében foglaltakkal – a kifogás előterjesztése során a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a beadványozónak kell szolgáltatnia. A bizonyíték a releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása érdekében felhasználható, a Ve. 43. § (2) bekezdésében rögzített nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték stb.

[22] A választási eljárásban szabott rövid határidők és az eljárások sommás jellegéből adódóan a választási szervek elsősorban a beadványozó által csatolt bizonyítékokat tudják értékelni. A Bizottság álláspontja szerint a vélelmezett jogsértés csak abban a terjedelemben vizsgálható, amelyre megjelölésre kerültek olyan bizonyítékok, amelyek a jogszabályi rendelkezésekkel minden kétséget kizáróan összevethetőek. Érdemi bizonyíték hiányában a vélelmezett jogsértés és annak indokai nem ítélhetők meg, illetve értékelhetők.

[23] A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az adategyezésben a fellebbezésben nem említett, de a 14/2018. számú határozat elleni fellebbezésben megjelölt Szegényekért Párt 01709J0048 számú ajánlóív érintett. Az ajánlóív adattartalma teljesen megegyezik az Összefogás Párt 03218D0048 számú ívének adattartalmával, és hat tételben egyezést mutat a Családok Pártja 03213J0039 számú ívével.

[24] A fentiek alapján a Bizottság – az eset összes körülményét figyelembe véve – egyetértett Beadványozó2 által megjelölt, tételes egyezést mutató ajánlóívek vonatkozásában azzal a megállapítással, hogy az ajánlások gyűjtése a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában foglalt alapelvek sérelmével történt. Az ajánlások jogsértő voltát a tételes egyezés, és a sorrendazonosság mellett az is alátámasztja, hogy az azonos tartalmú íveken ugyanazon adateltérések mutatkoznak az érvénytelen ajánlások között.

[25] A Nemzeti Választási Bizottság mindezen tényeket összességében úgy értékelte, hogy a fellebbezésben tételes megjelölt ajánlások a Ve. 123. § (4) bekezdése alapján nem tekinthetők érvényesnek, mert az ajánlások gyűjtése során megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvására, b) pontjában foglalt, a választási eljárásban való önkéntes részvételre, illetve e) pontjában foglalt, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket, továbbá a Ve. 122. § (2) bekezdésének azon kitételét, amely szerint az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

[26] A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB 12/2018. (III. 02.) határozatának felülvizsgálata során a fenti jogsértések megállapítása mellett az érvényesként megjelölt 504 ajánlást csökkenti a Szegényekért Párt 01709J0048 számú ívén szereplő 5 db, az OEVB eljárásában érvényesnek elfogadott ajánlással.

[27] A jelölt fennmaradt érvényes ajánlásainak száma 499, amely nem éri el a jelöltséghez szükséges mennyiséget. A Békés Megyei 04. OEVI 2018. március 7-én 12 óra 46 perckor nyilatkozott a Bizottság részére, hogy a jelöltnek nincs fennmaradó, ellenőrizhető ajánlása, az OEVB eljárásában valamennyi leadott ajánlást figyelembe vette. Ennek megfelelően nincs további figyelembe vehető ajánlás, az érvényes ajánlások száma nem éri el a Vjt. 6. §-ában meghatározott számot, ezért a Bizottság az OEVB határozatának megváltoztatásáról döntött.

[28] A fentiekben kifejtett indokok alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

IV.

(A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések)

[29]  A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjain, a Ve. 122. §-án, 123. §-ának (4) bekezdésén, 125-127. §-ain, 132. §-án, 133. §-ának (2) bekezdésén, 221. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke tovább

A Nemzeti Választási Bizottság határozata az Együtt – a Korszakváltók Pártja által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság, az Együtt – a Korszakváltók Pártja (Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Békés Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 47/2018. (III. 06.) számú határozatát megváltoztatja, megállapítja, hogy Simonka György képviselőjelölt megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés c) és e) pontjában foglalt alapelveket, valamint a Ve. 208. §-ára tekintettel a választásra irányadónak tekintett, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 24. § (3) bekezdését. A jogsértőt a további jogsértéstől eltiltja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. március 12-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás

Beadványozó 2018. március 3. napján 20 óra 26 perckor beérkezett elektronikus levélében kifogást nyújtott be az OEVB-nek. Kifogásaiban előadta, hogy Simonka György a FIDESZ-KDNP közös képviselőjelöltje 2018. március 1-jén a Battonyai Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda adventi rajzpályázata résztvevőinek (5 óvodás gyermeknek és 16 iskolás diáknak) „egy meglepetést küldött”. Az erről szóló hír a közoktatási intézmény holnapján jelent meg. A Beadványozó az erről szóló hír és képek linkjének megadásával csatolta bizonyítékát. Az érintett fotók szerint a meglepetés egy-egy fehér póló volt, amelyen Simonka György facebook oldalának címe (www.facebook.com/simonkagy) és egy „facebook-lájk” jel narancssárga nyomattal szerepel.
Beadványozó álláspontja szerint az országgyűlési képviselőjelölt jelzett facebook oldalát és egy „facebook-lájk” jelet a párt színével megjelenítő póló ajándékozása, illetve a póló viselésének ösztönzése a választói akarat befolyásolására alkalmas, ezért az a Ve. 140. §-a szerinti kampányeszköznek tekintendő.
A Beadványozó szerint azzal, hogy a gyermekeket, akik a póló politikai töltetét nem érzékelik, ugyanakkor Simonka Györgyöt népszerűsítik, a képviselőjelölt „öntudatlan kampányeszközzé degradálta”, amely ellentétes a kampánytevékenység folytatáshoz való jog rendeltetésével, ezért az sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját.
Az OEVB 47/2018. (III.06.) számú határozatával a kifogást elutasította. Határozatának indokolásában rögzítette, hogy a kifogásolt cselekmény valóban választási kampányidőszakban történt és azt kampánytevékenységnek minősítette. Álláspontja szerint ugyanakkor ez a fajta kampánytevékenység nem sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást, az érintett magatartás a választási kampányra vonatkozóan tételes jogszabályi rendelkezésekbe nem ütközik.

II.

A fellebbezés tartalma
Beadványozó 2018. március 6-án 19 óra 30 perckor elektronikusan nyújtott be fellebbezést az OEVB 47/2018. (III. 06.) számú határozatával szemben. Fellebbezésében kifogásolta, hogy az OEVB határozatával úgy utasította el a kifogást, hogy annak indokairól érdemben nem adott számot.
A Beadványozó a határozatból úgy értékeli, hogy a tényállást maga az OEVB sem vitatta. Ez követően ismételten hivatkozott arra, ez a fajta kampánytevékenység a gyermekek eszközként való felhasználásával sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját.

III.

A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai

A fellebbezés alapos.
A Ve. 231. § (4) bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság a másodfokú eljárás keretében a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.
Az OEVB döntésében helytállóan minősíti kampánytevékenységnek olyan pólók osztogatását, amelyen egy jogerősen nyilvántartásba vett képviselőjelölt, annak nevét is magában foglaló közösségi oldalát népszerűsítik.
Sem Beadványozó, sem az OEVB nem hivatkozik ugyanakkor a Nektv. 24. § (3) bekezdésében megfogalmazott, a nevelési-oktatási intézmény helyiségében kampánytevékenységet, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység folytatását tiltó rendelkezésre. A Kúria korábban Kvk.II.37.395/2014/2.szám végzésében kifejtette, hogy „[a] kampánytevékenység folytatásának megítélése tekintetében a választási eljárási törvényen kívül, az ágazati szabályban foglalt, kifejezett törvényi tilalmat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az Nkt. 24. § (3) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézmény – azaz a 7.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében az óvoda – helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.”
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a képviselőjelölt azáltal, hogy kampányidőszakban a közoktatási intézménybe járó gyermekek számára őt népszerűsítő pólókat juttatott el megsértette az Nkt. 24. § (3) bekezdését.
Egy ilyen kampánytevékenység a Kúria említett határozata értelmében nemcsak a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjába foglalt alapelv megsértésére alkalmas, de sérti a c) pont szerinti esélyegyenlőség alapelvét is, hiszen az esélyegyenlőség azáltal is sérülhet, ha egy képviselőjelölt előnyhöz jut törvénysértő eszközök alkalmazásával.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

IV.

A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések

A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, 140. §-án, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Prof. Dr. Patyi András

a Nemzeti Választási Bizottság

elnöke tovább

Jobbik: oktatáspolitikai kérdésekről értekeztek

Lakossági fórumot tartott dr. Szabó Ervin, országgyűlési képviselőjelölt és Dúró Dóra országgyűlési képviselő március 8-án, Orosházán. A nőnap alkalmából megrendezett fórumon a Jobbik Magyarországért Mozgalom oktatás- és nőpolitikai programját ismertették a politikusok. tovább

Elrendelték a nyomozást a választási csalás ügyében

A Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt rendelt el nyomozást Füvesi Sándor feljelentése nyomán. tovább

Etikai kódex a választásra

tovább

Fontos: tájékoztatás az választási ajánlások ellenőrzéséről

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Választási Iroda a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az ajánlóíveken szereplő személyes adatok közül az érintett kérelmére csak azokról köteles tájékoztatást adni, amelyek ellenőrzését a 125. § (3) bekezdés alapján elvégezte, vagyis akkor nem tud tájékoztatást adni, ha a választópolgár adatai (ajánlása) nem került gépi rögzítésre az ellenőrzési folyamat során.
A választópolgár az adatkezelésről szóló fenti tájékoztatást oly módon kérheti, amely biztosítja a személyének beazonosíthatóságát, azaz személyesen a választási irodánál, meghatalmazott útján, vagy pedig e-mail-ben megküldött olyan kérelemmel, amelyet elektronikus aláírással láttak el, vagy azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás útján (elektronikus aláírás) hitelesítettek.

A választópolgár kérelmének minden esetben tartalmaznia kell a 11 számjegyből álló személyazonosító számát.

Adatigénylés esetén kérem fentiek szíves figyelembevételét.

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
OEVI vezető tovább

Választási tájékoztató

Választási tájékoztató

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2018. évi általános országgyűlési képviselőválasztás előkészítése során az egyéni választókerületi jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő leteltéig az igényelt ajánlóíveket a 49 igénylőből 45 igénylő adta le.

A 2018. március 5. 16:00 óra határidő lejártáig 7 jelölt visszalépett, így 38 jelölt esetében végezte el a választási iroda az ajánlóívek ellenőrzését. Az ellenőrzések alapján az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 7 jelölt nyilvántartásba vételét utasította el és 31 jelöltet vett nyilvántartásba. Lapzártáig 9 jelölt nyilvántartásba vétele, továbbá 1 nyilvántartásba vételének elutasítása emelkedett jogerőre.

Az OEVB 2018. március 5-én 17 órakor a jogszabályi rendelkezések alapján 37 jelölt szavazólapi sorrendjének sorsolását végezte el. A sorsolás tárgyában hozott 39/2018. (III. 5.) sz. OEVB határozat megtalálható a www.oroshaza.hu/orszaggyulesi-kepviselok-valasztasa-2018 linken. A szavazólapon ténylegesen szereplő jelöltek száma a határozatok jogerőre emelkedése alapján természetesen változhat.

 

Dr. Horváthné dr. Barta Edit

OEVI vezető tovább

Választási Bizottság közleménye

KÖZLEMÉNY

A Békés megyei 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság az országgyűlési egyéni képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele során a benyújtott és a Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda által ellenőrzött ajánlásokat érvényesnek tekintette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 125 – 127. §-aiban foglalt rendelkezések alapján.

„125. § (1) A választási iroda az ajánlásokat ellenőrzi.
(2) Az ajánlások ellenőrzése során meg kell vizsgálni a 122. §-ban foglalt követelmények teljesülését, azonosítani kell az ajánló választópolgárt, meg kell állapítani, hogy rendelkezik-e választójoggal, továbbá meg kell állapítani, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a jelöltséghez szükséges számot.
(3) Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.
126. § Az ajánlás érvényes, ha
a) az ajánló választópolgár a szavazást megelőző negyvennyolcadik nap és az ajánlóív benyújtásának napja közötti bármely időpontban jogosult volt jelöltet ajánlani a választókerületben,
b) az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai a központi névjegyzék adataival teljeskörűen megegyeznek,
c) az ajánlás megfelel a 122. §-ban foglalt követelményeknek.
127. § (1) Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni.
(2) Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
(3) Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot.”

Az ajánlások a Ve. 122. §-ában foglalt követelményeknek megfeleltek.
„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.
(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
(5) Az ajánlás nem vonható vissza.
(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.”

A választási iroda az ajánlások ellenőrzését az 1/2018. (I.3) IM. rendelet 15. § e) pontjában, valamint a Nemzeti Választási Iroda által kiadott 201/2018. Választási füzetek 7.2.5. pontjában foglaltak szerint végzi.
Fentiek alapján az aláírások ellenőrzése csak annak meglétére, illetve arra vonatkozhat, hogy nem szerepel-e az aláírás rovatban az ajánló nevétől szemmel láthatóan eltérő név.

A Bizottság nyilvántartásba vételre vonatkozó határozathozatalait megelőzően nem állt rendelkezésre olyan bizonyíték, amely kétséget kizáróan megállapíthatóvá tette volna, hogy az ajánlóívet a választópolgár nem saját kezűleg írta alá.

Összefoglalva, a Bizottság a jogszabályoknak megfelelően járt el jelöltek nyilvántartásba vételére irányuló döntéshozatala során.

Békés megyei 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága tovább

Kilenc jelölt már nyilvántartásban

Március 5-ig adhatták le az egyéni választókerületekben indulni szándékozó országgyűlési-képviselő jelöltek és jelölő szervezetek ajánlóíveiket. Az orosházi központú Békés Megye 4. számú választókerületében 45 jelölt hozta vissza ajánlásait.

tovább

Választási csalás miatt tettek feljelentést

Sajtótájékoztató keretében jelentette be Füvesi Sándor, az MSZP-PM országgyűlési képviselőjelöltje és Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese, hogy közokirat-hamisítás, személyes adatokkal való visszaélés és a választás rendje elleni bűncselekmény miatt feljelentést tesznek az Orosházi Rendőrkapitányságon.

tovább

Videós összefoglaló a február 28-i testületi ülésről

Soros ülését tartotta Orosháza képviselő-testülete február 28-án, a Polgármesteri Hivatal Nagytermében. A városatyák tizenegy napirendet tárgyaltak.

tovább

MSZP-PM: több nyugdíjat ígérnek

Jólét és biztonság címmel tartott sajtótájékoztatót Füvesi Sándor, a Magyar Szocialista Párt és Párbeszéd Magyarországért (MSZP-PM) pártszövetség Békés megye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje és Korózs Lajos, az Országgyűlés Népjóléti bizottságának alelnöke március 1-én, az MSZP orosházi irodájában.
tovább

Tíz napirendet tárgyal a képviselő-testület

Február utolsó napján tartja soron következő ülését a képviselő-testület. A városvezetők tíz napirendi pontot nyílt, hat napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalnak. tovább

Szerdán tíz napirendet tárgyalnak

2018. február 28-án tartja a város képviselő-testülete soron következő ülését a Városházán.

tovább

Az OrosCafé további használatához el kell fogadnod a cookie-k használatát. További információ

Amennyiben a beállítás változtatása nélkül böngészel tovább az oldalunkon, vagy az "Elfogadás" gombra kattintasz, azzal elfogadot a cookie-k használatát.

Bezárás